مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی فناوران اعتماد راهبر

مخزن
گواهی‌های الكترونیكی مراكز صدور گواهی
  ساختار G3 ساختار G3 جدید
گواهی مرکز میانی فناوران اعتماد راهبر سطح یک دریافت دریافت
گواهی مرکز میانی فناوران اعتماد راهبر سطح دو دریافت دریافت
گواهی الكترونیكی مركز دولتی صدور گواهی الكترونیكی ریشه دریافت دریافت
فرم‌ها و راهنماهایk تكمیل درخواست گواهی

لطفاً با توجه به نوع گواهی درخواستی (SSL، امضای دیجیتال، ...) و نوع تقاضا (حقیقی یا حقوقی)، تنها فرم مربوطه را از جدول زیر دانلود و تكمیل نمایید:نوع گواهی فرم درخواست گواهی الكترونیكی اشخاص حقوقی فرم درخواست گواهی الكترونیكی اشخاص حقیقی
گواهی امضای دیجیتال
گواهی پست الكترونیكی امن
گواهی SSL
احراز هویت
گواهی مهر سازمانی این گواهی برای اشخاص حقیقی نمی باشد.
گواهی امضای کد این گواهی برای اشخاص حقیقی نمی باشد.
گواهی Domain Controller این گواهی برای اشخاص حقوقی نمی باشد.
ابطال گواهی الکترونیکی


آدرس مخزن LDAP و لیست گواهی‌های باطل‌شده
ليست ابطال سطح یك دریافت
ليست ابطال سطح دو دریافت
ليست ابطال مرکز ريشه دریافت
سرور OCSP سطح یک لینک
سرور OCSP سطح دو لینک
لینک آدرس مخزن

آدرس مخزن LDAP مركز میانی فناوران (برای اتصال به مخزن، نرم افزار LDAP Browser را از اینجا دانلود نمایید. اطلاعات اتصال در آن موجود می باشد.)