مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی فناوران اعتماد راهبر

گواهی مهر زمانی


اصولا مهر زمانی دیجیتال جهت دقیق نمودن ثبت زمان هنگام بایگانی مستندات و امضای استاد تجاری از جمله قراردادها و یا توافقنامه ها، مورد استفاده قرار میگیرد. با استفاده از مهر زمانی، میتوان به راحتی و به طور شفاف اثبات نمود که داده های متناظر با یک مهر زمانی، از زمان مورد اشاره در مهر زمانی، تغییر داده نشده است مهر زمانی می تواند در سالوشن های بایگانی و جریانهای کاری بین صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می تواند در هر جایی که می بایست زمان یک واقعه مشخصی، تصدیق گردد، مورد استفاده قرار گیرد.


به عنوان نمونه SWiSSSign، مهر زمانی را به دو صورت سرویس میدهد:


  • در مواردی که تعداد زیادی تراکنش یا سند می بایست در یک زمان کوتاه ممهور به مهر زمانی شوند و این کار می بایست اغلب یا همیشه آنجام گیرد، سرویس مهر زمانی به صورت محلی در یک HSM یا وسیله های مشابه که به ریشه مهر زمانی SWiSSSign مرتبط شده است، ارایه میگردد. این وسیله (HSM) به عنوان یک دسترسی اختصاصی از راه دور به Swiss Sign که منحصر به یک مشتری خاص میباشد، عمل می کند.
  • برای استفاده های گاه به گاه، و زمانی که عملکرد بالا و Scalability بالا در درجه دوم اهمیت باشد، سرویس مهر زمانی به صورت مستقیم از طریق اینترنت می تواند ارایه گردد. در این صورت، لازم است مشتری فقط یک مرورگر اینترنت داشته باشد.


کاربرد


اصولا مهر زمانی جهت ثبت دقیق زمان در هنگام امضای اسناد مختلف از جمله قراردادها و یا توافقنامه ها و بایگانی آنها مورد استفاده قرار میگیرد. با استفاده از مهر زمانی، میتوان گواهی مراکز مهر زمانی" به طور شفاف اثبات نمود که داده های متناظر با یک مهر زمانی، از زمان مورد اشاره در مهر زمانی، تغییر داده نشده است. گواهی مهر زمانی جهت انجام عملیات امضا در فرایند مهر زمانی توسط مرکز مهر زمانی مورد استفاده قرار می گیرد.