مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی فناوران اعتماد راهبر

آشنایی با گواهی الکترونیکی


گواهی الکترونیکی همان شناسنامه ای است که هویت واقعی شما را به صورت مجازی و برای کسب و کار الکترونیکی تعیین می کند .کاربرد گواهی الکترونیکی در حقیقت ، استفاده از امضای الکترونیکی و رمزنگاری اطلاعات است در صورتی که در فضای اینترنت ، قصد مبادله الکترونیکی با هویت مجازی مشخصی را داشته باشید می توان با اعتماد به امضای الکترونیکی طرف مقابل و معرفی خود با استفاده از امضای الکترونیکی تان ، به کسب و کار بپردازید. البته برای شما این راه هم وجود دارد که در صورت محرمانه بودن اطلاعات ، با استفاده از امکان رمزنگاری ،اسناد و مدارک را با اطمینان کامل تبادل کنید .


یکی از عواملی که باعث اعتبار قرارداد یا هر سند دیگری می شود صحت انتساب آن به صادرکننده است که تاکنون از طریق مهر یا امضا صورت می گرفته و دلیل معتبری برای تحقق صحبت انتساب صادرکننده بوده است. در قراردادهای الکترونیکی نیز اسناد و اطلاعات و داده پیام ها باید به امضای شخصی صادرکننده برسد تا بتوان صحت انتساب آنها را به وی احراز کرد. بنابراین برای اعتبار و صحت انتساب اسناد و قراردادهای الکترونیکی لازم است یک امضای الکترونیکی تعریف و جایگزین امضاهای دست نویسی کرد، در واقع امضای الکترونیکی عبارت است از امضا کردن اطلاعات ارسالی برای اطمینان گیرنده از فرستنده اطلاعات می باشد.


گواهی ها جزء اساسی زیرساخت کلید عمومی هستند و عبارتند از مستندی الکترونیکی که توسط یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی صادر شده است و شامل یک مجموعه از اطلاعات است که به صورت الکترونیکی امضاء گردیده است. گواهی هایی که مطابق استاندارد x509 باشند شامل داده های زیر می باشند :

  • ورژن استاندارد 509.X که گواهی بر اساس آن صادر شده است.
  • شماره سریال گواهی که مرکز صدور گواهی به آن اختصاص داده است.
  • شناسه الگوریتم هایی که مرکز صدور گواهی از آنها برای امضاء الکترونیکی نمودن محتویات گواهی استفاده کرده است.
  • نام و اطلاعاتی در مورد صادرکننده گواهی.
  • دورہ زمانی اعتبار گواهی که شامل تاریخ وساعت شروع وتاریخ و ساعات اتمام بوده و در این فاصله زمانی گواهی معتبر است.
  • نام و اطلاعاتی در مورد دارنده گواهی که مالک کلید عمومی است.
  • کلید عمومی دارنده گواهی
  • اطلاعاتی شامل صادرکننده کننده گواهی
  • کلید عمومی گواهی مربوط به کلید عمومی و کلید اختصاصی
  • نام الگوریتم های رمزنگاری و امضاء عددی که توسط گواهی پشتیبانی می شود.
  • لیستی از الحاقیه های مربوط به گواهی صادر شده که شامل متغیرهایی می باشد که شامل داده هایی است که مرکزصدور گواهی به گواهی میافزاید.


در شکل زیر گواهی الکترونیکی و داده های موجود در آن نمایش داده شده است .انواع گواهی الکترونیکی


گواهی های الکترونیکی انواع مختلفی دارند و برای کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند . برخی از انواع گواهی های الکترونیکی عبارتند از :


این گواهی ها بسته به نوع ، می توانند در موارد زیر به کار گرفته شوند :

  • شناسایی افراد
  • تصدیق هویت کاربران
  • حفظ جامعیت و اطمینان از عدم تغییر در متن داده – پیام یا مستندات الکترونیکی
  • محرمانگی (شامل امکان مشاهده متن داده و پیام صرفا توسط گیرنده و فرستنده در انتقال داده ها ، رمزنگاری مستندات الکترونیکی جهت جلوگیری از دسترسی غیر مجاز ، رمزنگاری اطلاعات حین انتقال)
  • انکارناپذیری
  • وجهه قانونی بخشیدن به تراکنشهای الکترونیکی
  • امن کردن ارتباطات