مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی فناوران اعتماد راهبر

گواهی پست الکترونیکی امن


گواهی محافظت از پست الکترونیکی یا پست الکترونیکی امن، امکان محرمانگی و امن کردن ایمیل را از طریق رمز کردن محتوای پیام و همچنین امضا نمودن آن فراهم میسازد. این گواهی:


  • ایمیل های صاحب گواهی را رمز کرده و تضمين می کند که پیام و پیوست های آن تنها توسط دریافت کننده مورد نظر، قابل خواندن میباشد.
  • ایمیل های صاحب گواهی را به صورت دیجیتالی امضا می کند و از این طریق ثابت می شود که پیام و پیوست های آن واقعا از سوی فرستنده موردنظر ارسال شده است.
  • ایمیل های صاحب گواهی را به صورت دیجیتالی امضا می کند و تضمین می کند که پیام و پیوست های آن در حین انتقال از فرستنده به گیرنده دستکاری نشده و تغییری نکرده اند.


کاربرد


این گواهی جهت احراز هویت مالکان گواهی به منظور اعمال کنترل دسترسی جهت ورود به سیستم های مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال از این گواهی می توان برای ورود به سیستم از طریق احراز هویت دو عاملی مبتنی بر کلید عمومی، در سیستم عامل های متعلق به مایکروسافت استفاده نمود. از طریق این گواهی می توان با استفاده از یک کارت هوشمند، عملیات ورود به سیستم(LOglOn) را انجام داد.