مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی فناوران اعتماد راهبر

گواهی احراز هویت


این گواهی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که یک سرور در هنگام اتصال کلاینت به سرور گواهی الکترونیکی درخواست میکند این گواهی تایید می کند که کلاینت همان کسی است که وی ادعا می کند.


وقتی سرور درخواست گواهی میکند،کلاینت میتواند گواهی را ارایه کند و یا بدون ارایه گواهی جهت اتصال به سروراقدام کند، در صورتی که گواهی ارایه شده توسط کلاینت معتبر و قابل اعتماد باشد سرور اجازه اتصال را می دهد . زمانی که کلاینت بدون ارایه گواهی ، نسبت به اتصال به سرور تلاش کند ، ممکن است سرور به کلاینت اجازه دسترسی را با سطح امنیتی پایین تری بدهد یا اصلا اجازه اتصال به سرور را ندهد.


مراحل درخواست به صورت زیر انجام می گیرد :


کلاینت درخواست را برای سرور موردنظر می فرستد.


کلاینت گواهی الکترونیکی سرور را دریافت می کند و آن را با لیست مراکز صدور گواهی معتبر چک می کند. اگر گواهی سرور توسط مرکز صدور گواهی معتبر امضاء شده باشد ، کلاینت گواهی را می پذیرد . سرور گواهی کلاینت را که مشخص کننده هویت کلاینت می باشد ، درخواست می کند.کلاینت یا گواهی را ارسال می کند و یا تلاش می کند بدون ارسال گواهی ، به سرور متصل شود.اگر کلاینت گواهی را ارسال نماید، سرور آن را در لیست گواهی های مورد اعتماد چک می کند اگر گواهی کلاینت مورد اعتماد باشد این نشست امن برقرار می شود و در صورتی که کلاینت گواهی را ارسال نکند سرور ارتباط امن را با سطح امنیتی پایین برقرار خواهد کرد.


کاربرد


این گواهی به عنوان گواهی امضای یک شرکت یا سازمان تلقی شده و میتواند به عنوان مهرسازمانی آن شرکت یا سازمان در قالب امضای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد.